Czas do 31.12.2022

 

Licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. stracą ważność 31 grudnia 2022

 

Wszystkie licencje TAXI wydane przez Miasto Stołeczne Warszawy przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. W sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz taxi, a także każdy kierowca zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejsza niż miesiąc przez złożeniem wniosku (od 1 stycznia 2020 roku nie mogą być dodatkowo skazani prawomocnie za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za zmianę licencji wynosi:

• za zmianę treści licencji – 10% opłaty za udzielenie licencji  (dot. licencji wydanych przed dniem 01.01.2020 r.);

• za dostosowanie do wymagań określonych w ustawie – 10% opłaty za udzielenie licencji oraz po 11% za każdy wypis z licencji (dot. licencji wydanych przed 01.01.2020 r.);

• za zmianę treści licencji – 10% opłaty za udzielenie licencji oraz po 5% za każdy wypis z licencji (dot. licencji wydanych po 01.01.2020 r.).

UWAGI :

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym – przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

3.Zgodnie z art. 95a ust. 1 w/w ustawy – kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna – podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

Zaświadczenia o niekaralności

Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, Warszawa ul. Czerniakowska 100, tel. 71 748 96 00

Lub online KRAJOWY REJESTR KARNY


 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *